POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1. Informacje ogólne oraz definicje

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: mbhome.pl jest IMBHOME DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 30, lok. 63, NIP: 5252822431, REGON: 386007684) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000840199 Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty e-mail: info@mbhome.pl

 1. Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
  i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu;
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, a w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Formularz– oznacza formularz kontaktowy zamieszony w Serwisie, w zakładce pod adresem mbhome.pl;
 4. Profilowanie– oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 5. Przetwarzanie– oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 6. Serwis– oznacza stronę internetową: mbhome.pl;
 7. Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 8. Użytkownik– oznacza podmiot, na którego rzecz zgodnie przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 2. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych Użytkownika
 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
 2. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, podane lub udostępnione przez Użytkownika
  w związku z korzystaniem z Serwisu, w celach:

1) sporządzania wstępnych ofert sprzedaży (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą,

2) informowania Użytkowników o kwestiach będących przedmiotem zapytań Użytkowników, w szczególności dotyczących realizowanych inwestycji (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą,

3) dochodzenia należności oraz ochrony praw (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,

4) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

5) prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

6) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

7) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

 • 3. Dane zbierane przez Administrator w Serwisie
 1. Administrator Serwisu zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub bezpośredniego kontaktu ze strony Użytkownika (mailowego, telefonicznego):

1) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),

2) dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),

3) inne dane dobrowolnie przekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu z Administratorem, w tym również dane dotyczące działalności gospodarczej i organizacji tej działalności Użytkownika lub jego stanowiska służbowego w przedsiębiorstwie, w imieniu którego nawiązuje kontakt.

 1. W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego Użytkownik może potwierdzić, iż otrzymał informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie
  i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Podanie danych, zawartych w ust. 1 powyżej oraz wyrażenie zgody i złożenie oświadczenia jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.
 • 4. Profilowanie gromadzonych danych

Administrator oświadcza, że nie wykorzystuje profilowania do przetwarzanych danych osobowych.

 • 5. Czas przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

1) niezbędny do realizacji umów zawartych w wyniku kontaktu za pośrednictwem Serwisu, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń;

2) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody;

 1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.
 • 6. Uprawnienia Użytkownika
 1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: info@mbhome.pl.
 2. Użytkownik ma prawo do:

1) dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,

2) sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,

3) usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,

4) ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,

5) przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,

8) wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.

 1. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.
 2. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
 3. Podanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne, jednak konieczne, jeżeli Użytkownik chce, żeby jego zapytanie zostało obsłużone.
 • 7. Udostępnienie informacji
 1. W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Użytkowników dane do podmiotów obejmujących: firmy projektowe i budowlane, kancelarie notarialne, biura księgowo-rozliczeniowe, banki wykonujące na rzecz Administratora czynności bankowe, w tym prowadzenie rachunków powierniczych, świadczące usługi informatyczne oraz teleinformatyczne, związane
  z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomością, ochroniarskie świadczące dla Administratora usługi z zakresu ochrony osób i mienia, doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej
  i finansowej, organizujące wydarzenia związane ze sprzedażą nieruchomości, wspierające marketing produktów i usług Administratora.
 2. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe podmiotom, z którym zawarł umowę
  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 3. Ilość przekazywanych danych jest ograniczona do niezbędnego minimum. Ponadto, podane przez Użytkowników informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej,
  z ograniczeniem do sytuacji, w której wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na konkretne udostępnienie danych.
 • 8. Środki techniczne
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.
 2. Administrator stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownicy nie zachowają zasad bezpieczeństwa.
 • 9. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw spoza EOG. Administrator korzysta
z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.

 • 10. Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora

Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania w imieniu Administratora portalom obsługującym kampanię marketingową Administratora. Każdy podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo przetwarzania oraz przestrzegania zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w stopniu zbliżonym do Administratora.

 • 11. Cookies
 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają utrzymać aktualną sesję Użytkownika w serwisie, jak również tworzyć statystyki dotyczące odwiedzin strony oraz oglądalności produktów.
 2. Administrator wykorzystuje:

1) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki a zapisane informacje są wówczas trwale usuwane
z pamięci Urządzenia;

2) cookies stałe: zostają na urządzeniu Użytkownika tak długo, jak długo mają ustawiony czas
w parametrach lub momentu usunięcia przez samego Użytkownika.

 1. Administrator wykorzystują pliki cookies w celach:

1) ustalenia lokalizacji celem analizy oglądalności;

2) analizy odwiedzin strony.

 • 12. Zmiana polityki prywatności i Cookies
 1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one
  w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisu,
  a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia danych osobowych w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.

Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.